Se alla

Motion – En förändrad inriktning gällande grundskolan i Lidköping

Måndag 30 oktober 2017

Vi brottas med ett konstant behov av fler elevplatser som löses genom nybyggnation av nya skolor. Fler och fler elever lämnar grundskolan utan godkända betyg. Lärartätheten behöver öka liksom fler vuxna i skolan, detta samtidigt som fler lärare av olika anledningar väntas lämna skolan inom inte allt för lång tid.

Lidköpings kommun har ett ansvar att ge alla elever en likvärdig möjlighet att lyckas i skolan.

Befolkningsprognosen för Lidköping visar en tillväxt av antalet yngre kommunmedborgare kommer att fortsätta öka under de närmaste åren för att därefter avta i antal.

Att fortsätta bygga fler och fler skolor löser inte grundproblematiken. Vi riskerar istället att öka sårbarheten genom konstant ökande kostnader utan att för den skull kunna garantera en jämlik skola.

Fler kommuner har stannat upp, analyserat verksamheten och därefter lagt en framtida strategi med ett helhetstänk. I vår närhet är det tex. Falköping som är mitt i en stor förändring av grundskolan liksom Huddinge kommun via Glömstaskolan.

Med dessa fakta som grund anser vi att det behövs en förändrad inriktning gällande grundskolan. Utmaningarna är stora och kan inte lösas genom att fortsätta med samma inriktning som tidigare. Ett nytänkt behövs.

Det som vi ser som väsentligt är att någon utomstående gör en övergripande nulägesanalys för att därefter komma fram med förslag på åtgärder.

Med anledning av det ovan anförda yrkar Liberalerna i Lidköping:

Att kommunfullmäktige ger ett uppdrag att upphandla en övergripande analys där förslag på åtgärder enligt ovan belyses

Protokollsanteckning – Motion – En förändrad inriktning gällande grundskolan i Lidköping