Se alla

Motion – Ett aktivt skolval för alla och ett gemensamt kösystem

Måndag 18 september 2017

Den svenska skolan innebär en fantastisk möjlighet att ge varenda unge en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Det var därför som liberaler en gång var med och genomdrev folkskola för alla barn, och det är därför vi brinner för att ständigt göra skolan bättre.

Om alla barn ska ha samma chans, behöver vi satsa mest där behoven är som störst. I skolor med stora utmaningar behöver de allra skickligaste rektorerna och lärarna finnas. Därför vill vi införa särskilda karriärtjänster med höjda löner på ett antal skolor i utsatta områden.

Det fria skolvalet är viktigt. Det ger alla elever möjlighet att välja den skola som passar dem bäst och är ett medel för att bryta segregationen. Det visar sig också att elever som går i den skola de valt i högre grad är nöjda med sin skola. Men samtidigt har den ökande bostadssegregationen bidragit till växande klyftor. Därför har det fria skolvalet inte brutit segregationen i den utsträckning som vi skulle önska. Nu måste mer göras för att elever med olika bakgrund oftare ska hamna i samma klassrum.

Ett aktivt skolval för alla innebär att kommunen måste låta elever och deras familjer välja skola. Kommunen kan inte förutsätta att elever vill gå på den skola som ligger närmast, utan måste se till att varje elev gör ett aktivt val baserat på god information om olika alternativ. I kommuner som infört aktivt skolval ser man positiva effekter på både utbildningskvalitet och integration.

För att alla elever och föräldrar ska kunna göra ett genomtänkt och väl grundat val, måste det finnas tydlig information som gör det lätt att jämföra olika skolors kvalitet och kunskapsresultat. Det är viktigt att informationen om såväl skolval som de olika alternativen görs tillgänglig för alla och översätts till flera språk.

För att alla ska kunna välja skola på samma premisser och i praktiken göra ett val kan möjligheterna till skolskjuts och skolresor behöva förbättras. Det kan handla om fria resor med kollektivtrafik eller att ordna ersättning till fristående skolor som ordnar skolskjuts.

Dagens kösystem med separata köer till kommunala och fristående skolor innebär att elever och föräldrar har svårt att få en överblick över vilken skola de har möjlighet att komma in på. För att underlätta det aktiva skolvalet för alla bör kommunen undersöka möjligheten att införa en gemensamt administrerad kö till kommunens alla skolor, fristående som kommunala.

 

Förslag till beslut

att det i kommunen införs ett aktivt skolval för alla,

att elever och föräldrar i samband med valet ska ges utförlig information om utbudet av skolor inför det aktiva skolvalet,

att det aktiva skolvalet för alla sker digitalt,

att jämförelsetal och annan viktig information utvecklas och läggs upp på den digitala skolvalsportalen i syfte att underlätta det aktiva skolvalet,

att möjligheten till skolresor och skolskjuts förbättras för eleverna samt att reglerna för reskostnaderna för skolresor och skolskjuts ses över för att underlätta det aktiva skolvalet för alla,

samt

att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa en gemensamt administrerad kö till kommunens alla skolor, fristående såväl som kommunala, för att underlätta det fria skolvalet för alla.