Se alla

Motion – Etablera och vidareutveckla Skolfam

Måndag 26 mars 2018

Skolfam är en arbetsmodell för att stärka skolresultat i grundskolan för barn i familjehem. Det bygger på principen att samverka för att förebygga misslyckanden i skolan. Skolfam startade i Helsingborg 2005 och är nu spritt till 26 kommuner i Sverige. Överallt där man provar Skolfam, blir det bra resultat. Bättre skolresultat, högre betyg, högre andel godkända elever, starkare positiv självbild och en tydlig positiv utveckling i intellektuell begåvning. Lidköping har bedrivit Skolfam som projekt med avslut 2018, där man redan har visat mycket goda resultat.

Konkret går det till så att barnets och familjehemmets socialsekreterare, en psykolog, och en specialpedagog tillsammans gör en individuell kartläggning av en elevs förutsättningar att klara skolan bra. Man kartlägger elevens styrkor och eventuella luckor i svenska och matte, bedömer relationen mellan elev och lärare, bedömer elevens intellektuella begåvning, kognitiva, sociala och praktiska färdigheter och elevens känslomässiga status. Denna kartläggning ligger sedan till grund för en plan som skapas av skolpersonalen, familjehemmet, och Skolfamteamet tillsammans. Planen ska leda mot målet att eleven ska täppa igen kunskapsluckor, bli optimalt utmanad och nå så höga kunskapsmål som förutsättningarna medger. Man följer utvecklingen i skolan noga och sätter in de insatser som behövs. Det kan vara allt från specialpedagogik för att starta om från grunden, till att ge mer stimulerande uppgifter på en betydligt högre nivå än vad som läroplanen föreskriver. Efter två år upprepas kartläggningen med samma normerade tester och bedömningsinstrument som användes första gången. Det leder till att man faktiskt kan mäta ett individuellt resultat, vilket brukar vara starkt motiverande för eleven. Efter de två första åren fortsätter man att följa barnens skolgång fram till grundskolans slut med det övergripande målet att eleverna ska ha behörighet till gymnasieskolan.

Skolfam är framgångsrikt. Kontinuitet och långsiktighet i de insatser kommunen sätter in för att förbättra situationen för barn och unga är avgörande för att lyckas hjälpa dem som riskerar att misslyckas i skolan och hamna i ett långvarigt utanförskap.

Med anledning av detta yrkar Liberalerna i Lidköping att:

  • Lidköpings kommun säkerställer finansiering för att fortsatt utveckla Skolfam att omfatta de barn och unga där behov av stöd för att klara sin grundskola finns samt att etablera arbetssättet på ett kostnadseffektivt sätt inom Barn och Skola.

 

Reservation BSN 2018-04-10 – SkolFam