Se alla

Motion – En sammanhållen finanspolicy med riskhantering

Torsdag 22 mars 2018

Lidköpings kommun har en stor kapitalplacering som hanteras av extern kompetens. Detta har historiskt visat sig lyckosamt och de har genom en mycket diversifierad portfölj lyckats ge god avkastning på kapitalet. Sedan några år så är ingen av placeringarna utdelande vilket medför att försäljning måste ske vid de fall kapitalavkastningen skall användas.

På andra sidan i balansräkningen ökar skuldsidan då alla investeringar som genomförs lånefinansieras. Kommunens budget är sedan många år underfinansierad dvs. kostnaderna är större än skatteintäkter, statsstöd, m.m. och detta kompenseras då med avkastning på kapitalet. Men då räntan på lånen i dagsläget är lägre än vad avkastning på kapitalet så lånefinansieras istället driften.

Kommunen har en policy för kapitalplaceringar och en policy för hantering av skuldsidan. För att få en kontroll på risker och därefter kunna agera i både bra och sämre tider behövs en policy och regelverk för hela balansräkningen totalt sett. Vi behöver en strategi för att göra riskbedömningar och medvetna och kontrollerade val gällande vad som skall lånefinansieras respektive vad som skall egenfinansieras.

Det behövs även en policy, strategi och handlingsplan för att kunna agera vid eventuella kursras, ”räntechocker” m.m. Att tänka och ha en plan i förväg minimerar inte bara effekten av eventuell skada utan säkerställer även att så lite skada som möjligt inträffar

För Lidköping som står inför stora investeringsbehov samt har en driftsbudget som går med underskott är hantering och kontroll av våran balansräkning oerhört viktig.

Med anledning av det ovan anförda yrkar Liberalerna i Lidköping:

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen ett uppdrag att ta fram en sammanhållen finanspolicy även innehållande riskhantering vid olika scenarier samt konsekvensanalyser.