Se alla

Förskola och Skola i Lidköping

Måndag 13 augusti 2018

För oss Liberaler går skolan alltid först. Det är här du bygger grunden och skapar förutsättningar oavsett familjeförhållande. Uppväxten och skoltiden går inte i repris och är oerhört viktig för en bra framtid. Skolan måste därför ha fokus på kunskap. Arbetsmiljön för både elever och lärare ska vara lugn. Skolan skall ge jämlika förutsättningar där familjeförhållande och bakgrund inte skall ge olika förutsättningar till att lyckas. En framgångsrik skola förutsätter att läraryrket har hög status och ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Förskolan ska inte vara skola men den ska vara lärorik.
Liberalerna vill:
• Införa en läs och skrivgaranti från andra klass.
• Att alla lärare och skolledare ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
• Att det ska löna sig att vara en skicklig pedagog. löne/karriärmöjligheter för att dels öka rekryteringen till lärarutbildningar och också säkerställa att duktiga lärare vill stanna och utvecklas i yrket.
• Tjänsterna som förstelärare skall vara fasta.
• Lektorstjänster skall införas på gymnasiet.
• Alla elever har rätt till stöd för att anta nya utmaningar oavsett nuläge. Att få hjälp och stöd att klara höga betyg skall vara lika självklart som att få stöd och hjälp att klara sig från underkända betyg.
• Specialpedagogiskt stöd och tillgång till speciallärare är av största betydelse. Mer insatser ska inriktas på de tidiga skolåren. En diagnos skall inte vara ett krav för att få stöd i skolarbetet.
• Vi vill se fler speciallärare och specialpedagoger i skolan så att stöd kan ges i den utsträckning som behövs
• Vuxna i skolan har ansvar att ingripa mot mobbning. Skolan måste arbeta målmedvetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling.
• Alla har rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och helger om föräldrarna har arbeten som kräver de arbetstiderna.
• Föräldrarna ska få ekonomisk ersättning för att lösa barnomsorgen om kommunen inte klarar att erbjuda barnomsorg i tid.
• Städning av våra förskolor och skolor skall ske varje eller varannan dag för att undvika allergier och smittor (i dagsläget sker detta var tredje dag).
• Barnkonventionen skall beaktas i all kommunal verksamhet.
• Lärarens auktoritet och ledarskap måste stärkas.
• Kvalitén i skolan är avgörande, Friskolor som uppvisar goda skolresultat måste få möjligheter att utvecklas och växa så att fler kan få ta del.
• Sträva mot att varje pedagog har de förutsättningar som krävs för att stödja varje elevs individuella lärande.
• Verka för att lokaler utformas så att alla elevers behov av trygghet tillgodoses avseende lärandemiljön.
• Att arbeta för att vi får en skola som är likvärdig och kompensatorisk och där alla barn och unga får förutsättningar att klara målen.
• Etablera och vidareutveckla metoder som Skolfam för att säkerställa att familjehemsplacerade barn och unga med risk att hamna i utanförskap klarar sin grundskola och får en möjlighet att gå vidare i sina liv.
• Inrätta en funktion som familjekoordinator som stöd till familjer med barn med behov av särskilt stöd för att tillvarata familjens och barnets intressen.
• Förbättra möjligheterna för lärarna att renodla sin verksamhet till lärande genom att exempelvis införa lärarassistenter och coacher som kan avlasta på olika vis.
• Öka alternativen till förskolan genom att exempelvis öka antalet familjedaghem.
• Lokala kök med säsongs- och närodlade livsmedel skall finnas i kommunens verksamheter inom t ex skola och åldringsvård.
• Ohälsan bland barn och unga måste vändas. Ett led i detta är att elevhälsan med kompetens inom både fysisk och psykisk hälsa ska byggas ut.