Se alla

Hållbar utveckling

Liberalerna vill:

Liberalerna i Lidköping vill att:

 • Det startas ett arbete gällande att minska tungmetaller i Vänern och Vänernfisken.
 • Ett samarbete inleds med Råda sand AB gällande filtreringen av dricksvatten i råda ås.
 • Värmeverket utvecklar service och support till sina abonnenter som stöd för förbättring av energieffektiviteten i varje abonnents fastighet som skall komma fastighetsägarna till del. I detta ingår även stöd och råd för lokala kompletteringar i form av tex. solceller m.m.
 • Teknisk utveckling av framtidens värmeförsörjning och el görs i Lidköping.
 • Matavfallet omvandlas till bioenergi. I dagsläget eldas sopor för skapandet av fjärrvärme. En förändring måste åstadkommas så el och värme skapas på ett mer hållbart sätt.
 • Naturvården måste få en renässans. För att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i form av olika naturtyper och arter behövs ökade restaureringsinsatser och fler skyddade sammanhängande områden både på land och i vatten. Kommunen ska sträva efter god samverkan med markägare och lokalbefolkning i naturvård och viltförvaltning
 • Lidköpings kommun skall främja närproducerade livsmedel i inköp.
 • Lidköpings kommun si upphandling av kött främjar inköp från djur som levt antibiotika fritt och enligt Svenska djurhållningsregler.
 • Lidköping ska vara en förebild och en pådrivande kraft i det globala arbetet för ett hållbart samhälle. Ett samhälle som visar ledarskap och förenar välstånd med ansvar för miljö och klimat.
 • Vid offentlig upphandling ska tydliga miljö-, klimat- och hälsoskyddskrav kunna ställas och långsiktigt hållbara produkter kunna premieras. Detta skall även följas upp.
 • Dricksvattenförsörjningen måste säkras och fler yt- och grundvattentäkter ges skydd.
 • Avfallets miljöpåverkan ska minskas genom fungerande återanvändning och återbruk. Ett kretslopp av växtnäring mellan stad och land måste utvecklas. Målet ska vara att alla grundläggande råvaror, såsom växtnäring och mineraler, ska cirkulera i produktionssystemet och att de små mängder med farliga ämnen som ändå återstår ska hanteras på ett miljösäkert sätt. Avfallspolitiken måste förebygga och förhindra att tungmetaller, läkemedelsrester och andra farliga ämnen sprids i naturen.