Se alla

Barn, unga och Skola

Liberalerna vill:

Liberalerna i Lidköping vill att:

 • Rektor ska fokusera på det pedagogiska ledarskapet. I en välfungerande skola finns en tydlig ledare.
 • Det införs en läs och skrivgaranti från andra klass.
 • Alla lärare och skolledare ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
 • Det ska löna sig att vara en skicklig pedagog. För det behövs ökad lönespridning och bättre karriärmöjligheter så att duktiga lärare vill stanna och utvecklas i yrket. Lidköpings kommun skall införa de försteläraretjänster som regeringen ger möjlighet till. Tjänsterna skall vara fasta.
 • Alla elever har rätt till stöd och utmaningar behovsbaserat oavsett individuella förutsättningar. Specialpedagogiskt stöd och tillgång till speciallärare är av största betydelse. Mer insatser ska inriktas på de tidiga skolåren. En diagnos skall inte vara ett krav för att få stöd i skolarbetet.
 • Det blir fler speciallärare och specialpedagoger i skolan så att stöd kan ges i den utsträckning som behövs.
 • Vi har skolor som är tillgängliga för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
 • Barn och ungdomar med utvecklingsstörning ska erbjudas en trygg studiegång byggd på specialistkunskap, och där utbildningen ges utifrån varje individs egna förutsättningar.
 • Vuxna i skolan har ansvar att ingripa mot mobbning. Skolan måste arbeta målmedvetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling.
 • Ohälsan bland barn och unga måste vändas. Ett led i detta är att elevhälsan med kompetens inom både fysisk och psykisk hälsa byggs ut. Vuxennärvaro i de miljöer barn och unga rör sig måste öka.
 • Barn till arbetssökande och föräldralediga ska erbjudas förskoleverksamhet minst 30 timmar per vecka.
 • Alla har rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och helger om föräldrarna har arbeten som kräver de arbetstiderna.
 • Engagemanget och ansvaret från föräldrar ökas. Etablera föräldraråd, där föräldrar får insyn i skolans verksamhet och ges möjlighet att följa upp hur skolledningen uppfyller sitt uppdrag och påverka skolans utformning.
 • Att föräldrarna ska få ekonomisk ersättning om kommunen inte klarar att erbjuda barnomsorg i tid.
 • Barnkonventionen beaktas i all kommunal verksamhet.