Se alla

Att bo i Lidköping

Liberalerna vill:

Liberalerna i Lidköping vill att:

 • skogsområdena nära Lidköpings stad i huvudsak ska behållas i nuvarande omfattning. Skogsområden kan i undantagsfall få exploateras till annat ändamål än för rekreation och turism. Skogarna är dessutom ett bra stöd till att minska de negativa effekterna på klimatet bland annat genom att binda och ta upp skadliga gaser.
 • Nytt beslut gällande ”Hamnstadsprojektet” tas och omvärdering görs då det har visat sig medföra större kostnader och miljökonsekvens än vad som tidigare redovisats. Vi vill utreda alternativ till miljösanering och markanvändning innan projektet eventuellt fortskrider.
  • Byggs inte bostäder vid småbåtshamnen vill vi att:
   • Miljöfarligt avfall inkapslas för att undvika att dagvatten drar ut bly, olja m.m i Vänern.
   • Området användas som rekreationsområde för Lidköpingsbor och turister med cafeteria, grillplatser, långbrygga, bad och grönområden för bl.a. picknic sport och lek.
 • Det byggs fler lägenheter, hyres- såväl som bostadsrätter, anpassade för alla generationer i alla delar av kommunen. Det ska över tiden alltid finnas aktuella detaljplaner för de större tätorterna i kommunen. Flera kreativa lösningar behövs, såväl i nya områden vid Vänerns kant som på andra ställen.
  • Detaljplaneringen ändras av den östra delen av Östra Hamnen. I detta område bör vi i framtiden planera in bostäder, verksamheter som stödjer rekreation och turism. Detta område är mycket attraktivt bland annat på grund av sjöutsikten och närheten till centrum.
  • Båtgården flyttas och att nuvarande plats detaljplanläggs för bostäder, rekreation, bad och turism. Kommunen bidrar med nybyggnation på annan plats.
  • Vi vill även se en nybyggnation med några högre hus på 8-16 våningar samt att bygga på våningar på existerande hus i centrala lägen (dock ej i de la Gardiestaden).
  • Låt Lidköping växa utefter Vänern norr ut på Kålland där det finns möjligheter till attraktiva sjönära bostadsområden.
  • Framnäs IP bör ”flyttas” till ett bättre lämpat område där fotbollen och friidrotten kan växa och utvecklas, på detta område kan därefter bostäder byggas.
 • Vi vill utveckla centrum, inkluderande Skaragatan, både för boende och handel. Handeln ska ges möjligheter att bygga in affärer i så kallade gallerior. Detta gäller även de la Gardie staden.
 • Utnyttja på ett för kommunen effektivt sätt de statliga pengar som finns anslagna till utveckling av landsbygden. Utnyttjande av dessa medel ger möjligheter till sysselsättning för arbetslösa.
 • Vi stödjer arbetet med att få till verksamheter i så kallade områden för utveckling av landsbygden i sjönära områden, LIS områden.
 • Vi anser att vatten- och avloppsföreningar, VA-föreningar, ska aktivt och ekonomiskt stödjas av kommunala organ.
 • Vi anser att stöd till utbyggnaden av bredband ska prioriteras både i tätorter och på landsbygden.
 • Vi stödjer ett genomförande av kommunens ”Handlingsplan för landsbygdsutveckling”.